Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri

"Velika nagradna igra ob praznovanju 1. rojstnega dne igabibe"

 

 1. člen

(splošne določbe)

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Velika nagradna igra ob praznovanju 1. rojstnega dne igabibe« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Colby, d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor ( v nadaljevanju organizator). ID za DDV: SI45877769

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani

https://www.igabiba.si/en/pages/nagradna-igra-igabiba-praznuje-splosni-pogoji.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. člen

(namen, kraj in trajanje nagradne igre)

Namen nagradne igre je promocija spletne trgovine igabiba.si. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka skladno s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih daje na slovenski trg organizator nagradne igre.

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije. Nagradna igra traja od 13. 4. 2021 do 2. 5. 2021, do 23.59 ure.

 

 1. člen

(pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo (v nadaljevanju udeleženci).

Zaposleni v podjetju Colby d.o.o., oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno poslane podatke ali pošiljke.

Nagradna igra se zaključi z žrebom dobitnika nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba ni mogoča.

V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani udeležencev ali drugih oseb, ki v nagradni igri sodelujejo ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo diskvalificira.

 

 1. člen

(način sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodeluje vsak posameznik le en (1) krat – s tem, da odgovori na nagradno vprašanje na spletni strani igabiba.si.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša z objavo njegovih podatkov (ime in priimek, e-mail).

Organizator bo nagrajenca izžrebal med vsemi, ki bodo pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje in hkrati izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

Pritožba na razglasitev nagrajenca ni mogoča.

 

 1. člen

(izbor nagrajenca in nagrada)

Organizator bo upošteval vse pravilne odgovore, ki bodo oddani do vključno 2. 5. 2021, do 23.59 ure. Dobitnika bo organizator razglasil v torek, 4. 5. 2021 na Facebook profilu igabiba in ga obvestil po elektronski pošti.

Digitalni žreb nagrajenca bo potekal v ponedeljek, 3. 5. 2021 na naslovu organizatorja na Tržaški 315, 1000 Ljubljana.

Skupaj bo izžreban 1 nagrajenec za 1 nagrado.

Izbor zmagovalca ne bo potekal javno.

Če se bo izkazalo, da izžrebani ni veljavno udeležen v nagradno igro, se bo izbor za nagrado ponavljal toliko časa, da bo izžrebani udeleženec, ki bo ustrezal zahtevam nagradne igre.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrado podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.

Izžrebanec prejme atraktivno nagrado:

 1. Google Home paket, ki vključuje:

1x Google Nest Mini druge generacije – barva oglje (193575000893)

1x Google Nest Hub – barva oglja (193575000183)

1x Google Chromecast z Google TV 4K – bele barve (193575012087)

1x Google Nest Hello Video hišni zvonec (813917020982)

Skupna vrednost nagradnega sklada znaša: 504,96 EUR (z vključenim DDV).

 

Udeležnci nagradne igre so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrado plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, davčno izpostavo, svojo davčno številko, TRR). Organizator bo nagrajencu preko e-pošte poslal obrazec, ki ga je potrebno pravilno izpolnjenega ter originalno podpisanega poslati nazaj na naslov organizatorja v roku 7 delovnih dni od prejema obrazca. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če originalno podpisan obrazec z izpolnjeno davčno številko in TRR nagrajenca ne bo poslan pravočasno, se nagrada ne bo podelila. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potne stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami. Nagrada bo s strani pokrovitelja predana posameznemu nagrajencu najkasneje v roku 90 dni po zaključku nagradne igre.

 1. člen

(obvestilo o nagradi in pošiljanje nagrad)

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev. Slike na promocijskem materialu so simbolične.

Organizator stopi v kontakt z dobitnikom preko elektronskega naslova marketing@igabiba.si. Zmagovalec natečaja mora na elektronsko sporočilo odgovoriti v roku 5 dni, v nasprotnem primeru organizator kontaktira in nagrado podeli prvemu naslednjemu dobitniku. Glede načina podelitve nagrade se bo organizator naknadno dogovoril z zmagovalcem nagradne igre. Udeleženec, ki je prejel nagrado, je zaradi podelitve nagrade dolžan sodelovati z organizatorjem. V kolikor kateri koli dobitnik ne reagira v skladu s svojimi obveznostmi pri tem sodelovanju in bo zaradi tega onemogočena pravočasna podelitev nagrade, organizator za to ne prevzema odgovornosti. Organizator zagotavlja možnost prevzema nagrade v določenem časovnem obdobju (14 dni), ki ga ni mogoče podaljšati, zamujanje pa za udeleženca pomeni izgubo pravice do nagrade. V tem primeru podeli organizator nagrado prvemu naslednjemu dobitniku.

Organizator ne odgovarja za napake pri oddanih osebnih podatkih (npr., če je vneseni napačni e-mail naslov).

Organizator ni odgovoren za ostale tehnične težave in izključuje možnost za kakršno koli odškodnino v času sodelovanja v nagradni igri. Organizator ni odgovoren za nastale tehnične napake ali napake v vnosu podatkov med potekom nagradne igre ter druge razloge, ki niso odvisni od organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v že zapisanih primerih ter tudi v primerih, ko:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

- nagrajenec ni oddal pravilnih osebnih podatkov, davčne številke in TRR.

 

 1. člen

(objava nagrajencev)

Nagrajenec dovoljuje objavo svojega imena, priimka na spletni strani www.igabiba.si oz. na povezanih objavah, ki promovirajo to nagradno igro, za kar od organizatorja ne bo zahteval nikakršnega plačila ali odškodnine.

 

 1. člen

(varstvo osebnih podatkov)

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugo zakonodajo s tega področja ter da jih bo uporabljal izključno za namen izvedbe nagradne igre in analize njenega poteka. Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre hranil do poteka zakonskega roka njihove hrambe.

Udeleženec je s sprejemom teh pogojev za udeležbo v nagradni igri seznanjen, da:

 • se bodo pridobljeni osebni podatki obdelovali do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani, oziroma dokler udeleženec ne bo zahteval preklica (umika) oziroma dokler ne bo sporočil zahteve za izbris podatkov. Privolitev za obdelavo pridobljenih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče, tako, da poda pisno zahtevo na Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor ali na e-mail marketing@igabiba.si. Pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica. V primeru preklica pred uresničitvijo namena, za katerega so bili podatki posredovani, udeleženec nima več pravice do sodelovanja v nagradni igri;
 • ima po zakonu pravico od podjetja zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavlja z zahtevo, poslano na: Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor;
 • lahko pri organizatorju nagradne igre pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktira preko e-naslova: development@colby.si;
 • lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vloži pritožbo, če meni, da obdelava osebnih podatkov ni skladna s predpisi;
 • lahko pridobljene osebne podatke v okviru namena, za katerega so bili posredovani, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima organizator nagradne igre sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
 • osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki bi imeli za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkazano drugo pravno podlago;
 • v zvezi z obdelavo posredovanih osebnih podatkov lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 

 1. člen

(dodatne informacije in reklamacije)

Organizator ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko spletnih strani: www.igabiba.si. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletnih strani www.igabiba.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi težav pri delovanju pošte, zaradi izgube pošiljk, napačno ali nečitljivo navedenih kontaktnih podatkov oz. kakršnih koli drugih tehničnih težav, zaradi katerih lahko pride do napak pri izvedbi nagradne igre.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravil te nagradne igre lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacijami ali vprašanji o nagradah lahko pošljete:

- na poštni naslov organizatorja Colby d.o.o., Ob Dravi 6, 2000 Maribor;

- na elektronski naslov marketing@igabiba.si

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 10. 4. 2021